-
Romana (Romania)English (United Kingdom)
Centru Pilot Online

Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

LogareHome Descarcare formulare Registrul Comertului G H I D U L de completare a cererii de înregistrare
G H I D U L de completare a cererii de înregistrare PDF Imprimare Email

 

Formularul cererii de înregistrare este reproiectat potrivit prevederilor art.

43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

urmarindu-se atât simplificarea formalitatilor de înmatriculare în registrul comertului

cât si adaptarea formularului la modificarile intervenite în procedura de înregistrare.

Cererea de înregistrare se depune la oficiul registrului comertului de pe

lânga tribunal (ORCT), se adreseaza judecatorului delegat si are drept scop fie

înmatricularea în registrul comertului a persoanelor juridice si înregistrarea lor

fiscala, fie înregistrarea modificarii actelor constitutive ale comerciantilor deja

înregistrati, fie autorizarea functionarii prin asumarea de catre semnatarul declaratieitip

model ..... a responsabilitatii privitoarea la legalitatea desfasurarii activitatilor

declarate.

Oficiul registrului comertului competent sa primeasca cererea este cel pe

raza caruia persoana juridica îsi stabileste sediul social, sau cel pe raza caruia

persoana juridica deja existenta, are înregistrat sediul social.

Persoanele îndreptatite sa depuna cererea în nume propriu sunt cele

prevazute de lege (fondatori, asociati, administratori, lichidatori, reprezentanti), sau

împuternicitii acestora (avocati, consilieri juridici sau salariatii persoanelor juridice

înregistrate care detin o împuternicire speciala).

Modul de completare a CERERII prevazuta de ANEXA A

din Ordinul ministrului justitiei nr. 3118/C/2004

Fiecare rubrica a formularului este identificata prin numar, iar numarului

corespunzator îi sunt atasate informatiile referitoare la modul de completare.

MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3; Telefon: 320.60.13; Fax: 320.58.29; Website: www.onrc.ro; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2

I. Se completeaza denumirea judetului.

II. Se marcheaza casutele corespunzatoare tipului de înregistrare si formei

juridice. Referitor la tipul de înregistrare:

- la înmatriculare se marcheaza casutele „înregistrare în registrul comertului”,

„înregistrare fiscala” si „autorizarea functionarii”;

- la mentiuni se marcheaza casuta „înregistrare în registrul comertului”.

Casuta „autorizarea functionarii” se marcheaza numai în situatia în care se depune si

declaratie-tip model .... . În situatia în care se depune numai declaratia-tip model ....

se marcheaza casutele „înregistrare în registrul comertului” si „autorizarea

functionarii”.

III. Se completeaza la registratura oficiului registrului comertului care

primeste cererea.

IV. Cererea adresata judecatorului delegat:

1. Se completeaza: numele, domiciliul, datele de identificare, calitatea

persoanei care solicita înregistrarea si, daca este cazul, numele persoanei

împuternicite si actul prin care a fost împuternicita.

2. Se completeaza: denumirea firmei precum si numarul de ordine în registrul

comertului si codul unic de înregistrare în cazul cererilor de înregistrare mentiuni.

3. Se completeaza toate datele referitoare la sediul social, numarul de telefon

si fax, adresa de e-mail si web site, daca firma detine aceste facilitati de comunicare.

4. Se completeaza, dupa caz, cu denumirea actului prin care se exprima

obiectul cererii (act constitutiv, act aditional, hotarâre AGA, decizie CA etc.) si/sau

declaratia-tip model ..... .

4.1. Se marcheaza casuta în cazul în care se solicita autorizarea constituirii

persoanei juridice si înmatricularea în registrul comertului.

4.2. Se marcheaza casuta în cazul în care se solicita autorizarea constituirii

unei sucursale si înmatricularea în registrul comertului.

4.3. Se marcheaza casuta în cazul în care se solicita înmatricularea în registrul

comertului ca urmare a schimbarii sediului societatii în alt judet. Cererea se depune la

ORCT unde este înmatriculat comerciantul si va fi însotita de cererea de radiere

precum si de declaratia pe propria raspundere în vederea autorizarii functionarii la

noul sediu. La depunerea cererilor se achita taxa de înmatriculare, taxa pentru

eliberarea certificatului(lor) constatatoare privind autorizarea functionarii, taxa de

radiere din registrul comertului de la vechiul sediu, taxa judiciara de timbru si taxa de

timbru judiciar precum si taxele postale necesare transmiterii actelor între cele doua

ORCT. În situatia în care odata cu schimbarea sediului în alt judet se solicita si

înregistrarea altor mentiuni cu exceptia celei referitoare la sediu, se marcheaza casuta

3

4.5., precum si casutele din caseta, corespunzatoare modificarilor solicitate si se

achita taxele legale pentru mentiunile solicitate. De asemenea, daca pentru noul sediu

comerciantul nu detine anexa la certificatul de înregistrare/certificat constatator sau la

noul sediu se modifica conditiile în baza carora s-a eliberat anexa la certificatul de

înregistrare /certificat constatator se marcheaza casuta 4.5. si casuta din caseta

corespunzatoare „declaratiei-tip model .....” .

Judecatorul delegat se pronunta cu privire la eventuale alte mentiuni

solicitate, asupra cererii de schimbare a sediului în alt judet, dispunând înmatricularea

în registrul comertului din judetul în care si-a stabilit sediul social, precum si asupra

cererii de radiere, dupa care ORCT de la noul sediu va emite certificatul de

înregistrare si certificatul constatator potrivit legii. Certificatul de înregistrare si

certificatul constatator vor fi transmise la ORCT de la vechiul sediu de unde vor fi

ridicate de solicitant împreuna cu certificatul de înscriere mentiuni (daca este cazul)

si certificatul de radiere de la vechiul sediu.

4.4. Se marcheaza casuta în cazul în care se solicita înregistrarea în registrul

comertului a modificarii formei juridice.

4.5. Se marcheaza casuta(ele) din caseta corespunzatoare mentiunilor pentru

care se solicita înregistrarea. În cazul schimbarii denumirii si/sau sediului si/sau

activitatii principale la taxa calculata pentru mentiunile solicitate se adauga taxa de

preschimbare a certificatului de înregistrare. Pentru sediile secundare si pentru

declaratiile-tip model, taxa se aplica pentru fiecare sediu secundar si/sau declaratie-tip

pe propria raspundere. În situatia în care se depune numai declaratia-tip model .... se

marcheaza casuta 4.5. si casuta din caseta aferenta rubricii “declaratia-tip model ....”.

Casuta „altele, conform art. ........ din actul modificator” se marcheaza ori de

câte ori se solicita efectuarea unor mentiuni care nu sunt nominalizate la celelalte

rubrici ale casetei 4.5. si se taxeaza astfel:

- se aplica taxa prevazuta la Anexa 1 lit. C nr. crt. 2 din HG nr. 913/2004

pentru fiecare modificare pentru care dispozitiile legale prevad în mod expres

obligatia comerciantului de a o mentiona în registrul comertului, cum ar fi:

mentionarea în registrul comertului a societatii de registru independent autorizat care

tine registrul actionarilor conform art. 175 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicata,

cu modificarile ulterioare (Legea nr. 31/1990), declararea modificarii societatii pe

actiuni de tip deschis în societate de tip închis, conversia actiunilor dintr-o categorie

în alta, conform art. 95 din Legea nr. 31/1990, schimbarea valorii nominale a unei

actiuni/parti sociale/parti de interes si numarului de actiuni/parti sociale/parti de

interes, dobândirea de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar

conform art. 1431 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, donatia, vânzarea, locatiunea sau

garantia mobiliara constituita asupra fondului de comert, conform art. 21 lit. a) din

Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile ulterioare (Legea nr. 26/1990),

brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert sau de serviciu, denumirea de

4

origine, indicatiile de provenienta sau alte semne distinctive, asupra carora persoana

juridica are un drept, conform art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990, hotarârea de divort

a comerciantului, modificarea numelui si prenumelui, cetatenia conform art. 21 lit. d)

din Legea nr. 26/1990 si altele;

- se aplica taxa prevazuta la Anexa 1 lit. C nr. crt. 2 din HG nr. 913/2004 o

singura data pentru mentiunile a caror înregistrare în registrul comertului se

efectueaza la cererea comerciantului fara ca aceasta obligatie sa decurga în mod

expres dintr-o dispozitie legala. În astfel de cazuri, se va mentiona în registrul

comertului numai numarul articolului din actul constitutiv sau din actul modificator

pentru care se solicita înregistrarea.

5. Se marcheaza casuta numai daca se solicita judecarea cererii în lipsa.

6. Se completeaza valoarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, se

dateaza si se semneaza.

V. Caseta nu se completeaza de solicitant.

VI. Se marcheaza casuta numai la înmatriculare, pentru efectuarea

înregistrarii fiscale, completându-se si Anexa nr.1

VII. Se marcheaza casuta numai în cazul societatilor comerciale care au

asociati/actionari cu domiciliul/sediul în strainatate, completându-se Anexa nr. 2.

VIII. Se marcheaza casuta în cazul în care se depune declaratia-tip pe

propria raspundere Model 1 ca nu desfasoara activitate sau se solicita autorizarea

functionarii, situatie în care se depune declaratia-tip pe propria raspundere Model 2

si/sau Model 3, înscriindu-se în cerere numarul(ele) modelului(elor) de declaratie

depus(e).

IX. Se completeaza :

1-2. numele, prenumele si adresa persoanei desemnate pentru comunicari;

3. se marcheaza numai în situatia în care solicitantul doreste comunicarea

prin posta a documentelor care atesta efectuarea înregistrarii în registrul comertului.

În acest caz la taxele aferente înregistrarii se adauga tariful de transmitere a

documentelor prin posta.

X. Pentru documentele depuse se completeaza numarul si data actului,

emitentul si numarul de file. La nr. crt. 16-22 se înscriu alte documente, în afara celor

nominalizate la nr. crt. 1-15, pe care solicitantul le considera ca fiind necesare

pentru efectuarea înregistrarii.

XI. Cererea se dateaza si se semneaza de solicitant, care a luat cunostinta ca

declaratiile inexacte sunt pedepsite de lege.

5

Anexa nr. 1

Instructiuni de completare a rubricilor privind

ÎNREGISTRAREA FISCALA

I. Date privind vectorul fiscal

1. Platitor de T.V.A.

1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine în cursul anului fiscal

din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de

activitate.

1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine în anul fiscal din

operatiuni taxabile.

1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine în anul fiscal din

operatiuni scutite cu drept de deducere.

1.2. Se marcheaza cu “X” doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza

o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere

sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal

de T.V.A. .

1.3. Se marcheaza cu “X” de catre platitorii care realizeaza în exclusivitate

operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.

1.3.1. Se marcheaza cu “X” de catre platitorii care realizeaza exclusiv

operatiuni de arendare, concesionare si închiriere de bunuri imobile, cu exceptiile

prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.

1.4. Rândurile 1.4.1. - 1.4.2. se marcheaza cu “X” de catre platitorii de T.V.A.

care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit,

dupa caz.

Rândurile 2., 3., 4., 5., 6. si 7., se marcheaza cu “X”, dupa caz, de catre

contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin platitori de accize, de impozit pe

titei si gaze naturale din productia interna, de taxe si redevente în activitatea

6

petroliera si miniera, de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate

salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dupa caz.

Rândurile 6.1. -6.3. se marcheaza cu “X” numai de catre platitorii de impozit

pe profit care, conform legilor în vigoare, sunt obligati la plata lunara, trimestriala sau

anuala a acestui impozit, dupa caz.

8. Contributii

Rândurile 8.1. – 8.4. se marcheaza cu “X” numai de catre contribuabilii care,

conform legilor în vigoare, sunt platitori de contributiile respective.

II. Felul sediului pentru platitorii cu statut de sucursala

Se marcheaza cu “X” felul sediului central care solicita înregistrarea

sucursalei, dupa caz.

Codul de identificare fiscala a unitatii înfiintatoare se completeaza numai în

cazul înregistrarii sucursalelor al caror sediu central este în România, potrivit legii.

III. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate - se completeaza în

cazul în care înfiintarea contribuabilului se face prin divizare.

IV. Banca - se completeaza numai de catre contribuabilii care au conturi

deschise la banca (lei si valuta).

V. Precizari privind corelarea între rânduri

Rândul 1.1. se completeaza, conform obiectului de activitate al

comerciantului, cu cifra de afaceri anuala pe care estimeaza ca o va realiza, prin

însumarea rândurilor 1.1.1. si 1.1.2. din formular.

Daca suma înscrisa la rândul 1.1. este de pâna la 100.000 de euro, inclusiv,

atunci comerciantul va bifa casuta 1.4.2. – plata trimestriala a T.V.A.-ului.

Daca suma înscrisa la rândul 1.1. este de peste 100.000 de euro, atunci

comerciantul va bifa casuta 1.4.1. – plata lunara a T.V.A.-ului.

Daca la rândul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mare 2 mld., atunci

comerciantul nu bifeaza nici una din casutele 1.2. sau 1.3.

Daca la rândul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mica 2 mld., atunci

comerciantul poate bifa una din casutele 1.2. sau 1.3.1.

7

În situatia în care comerciantul bifeaza casuta 1.3., atunci nu mai poate bifa

nici una din casutele existente la punctul 1. “Platitor de T.V.A.”.

Daca comerciantul va bifa 1.3.1., atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri

si în functie de aceasta cifra va marca 1.4.1. sau 1.4.2., dupa caz.

Punctele 2., 3. si 4. se bifeaza în mod corespunzator, în functie de tipul de

activitate pe care o desfasoara comerciantul.

La bifarea punctual 5. “Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri

asimilate salariilor” se va bifa în mod obligatoriu rândurile 8.1.- 8.4., de la punctul 8.

“Contributii”.

Marcarea rândurilor de la 8.1.- 8.4. din cadrul punctului 8. “Contributii”, nu

presupune obligativitatea de a marca si punctul 5. “Platitor de impozit pe venitul din

salarii si pe venituri asimilate salariilor”.

Completarea punctului 6. se face de catre comerciantii care vor fi platitori de

impozit pe profit si au dreptul, potrivit legii, sa bifeze numai unul din rândurile 6.1.,

6.2. sau 6.3. Cei care bifeaza punctul 6. nu pot marca si punctul 7.

Comerciantii care, potrivit legii, îndeplinesc conditiile de constituire a

microîntreprinderilor, vor bifa punctul 7. “Platitor de impozit pe veniturile

microîntreprinderilor”. Cei care marcheaza punctul 7. nu pot marca si punctul 6..

8

Anexa nr. 2

REFERITOR LA INVESTITIA STRAINA

Anexa nr. 2 se completeaza numai în cazul societatilor comerciale care au

asociati/actionari cu domiciliul/sediul în strainatate si reflecta situatia investitiei

straine la:

- constituire;

- majorare/reducere capital;

- transmitere parti sociale/actiuni.

Completarea acestei anexe se efectueaza în scopul obtinerii unor date

necesare pentru prelucrari statistice.

1. Se completeaza investitia straina în total capital :

total, echivalent în lei, din care:

- valoarea si moneda de subscriere, având mai multe spatii pentru situatia în

care investitia se efectueaza în mai multe monede de subscriere;

- echivalent în EUR.

2. Se completeaza datele referitoare la asociatii/actionarii subscriitori:

2.1. numele si prenumele/denumirea si tara din care provin;

total aport, echivalent în lei, din care:

- valoarea si moneda de subscriere;

- echivalent în EUR.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Motorizat de Joomla!. XHTML. and CSS.

Acest site este listat in Directorul Afaceri Search Engine Submission - AddMe